Print Friendly, PDF & Email

3. Konferencija: Upravljanja otpadom u BiH – Energija iz otpada

Registracija
Kotizacija: Besplatno
Naznaka: Molimo Vas da se registrujete prije 19. Oktobra 2018.

Datum: 
Srijeda, 24. oktobar 2018.

Mjesto:
Kongresni centar Srajevo, Hotel Hills, Sarajevo
Vrijeme:

13:30 – 16:30 h

 Namijenjeno:

Vladajuće strukture na državnom, kantonalnom i opštinskom nivou, javna komunalna preduzeća, zaštita životne sredine, naučno istraživački instituti, investitiori, razvijači projekata, konsultanti, planeri, operateri za sakupljanje otpada, recikleri, industrija – farmaceutska, hemijska, prehrambena, bolnice, ponuđači tehnologija i opreme, operateri deponija i postrojenja

Moderator:

M. Sci. Ivana Ostoić

Informacije o sektoru:

Bosna i Hercegovina, sa vladama oba entiteta preuzima korake kako bi ispunila očekivane okolišne standarde, postavljene od EU. Usvojene su strategije upravljanja otpadom i ispunjeni uslovi za korišćenje IPA II fondova. Nekoliko projekata je implementirano, a više je dostupnih za investiranje

Program:

13:30 Registracija učesnika
14:00 Dobrodošlica
REECO
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
g. Nikola Medenica, Agencija za zaštitu životine sredine Crne Gore
14:05 Uvodna riječ moderatora: Ivana Ostoić, IQ Consulting

Block I: Dostignuća, planovi i EU okviri

14:10 Dostignuća i budući planovi u Federaciji BiH
g. Mirsad Ibrović, Ministarstvo turizma i okoliša FBiH
14:25 Prekogranična saradnja – BiH i Crna Gora
g. Dušan Raspopović, Agencija za zaštitu životine sredine Crne Gore
14:35 Naš put u održivo društvo
g. Mitja Praznik, Snaga d.o.o., Slovenija
14:50 Pauza

Block II: Planiranje, tehnologije i oprema

15:05 Sistem za upravljanje ambalažnim otpadom u Republici Srpskoj
g. Zoran Lukač, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS
15:20 Tokovi elektronskog otpada u Federaciji BiH
gđa. Elma Hadžić Ramić, Fond za zaštitu okoliša FBiH
15:35 Bioremedijacija lokacija kontaminiranih naftnim ugljikovodicima– 2 studije slučaja
g. Maid Hadžimujić, Kemis doo
15:50 Integralni pristup zbrinjavanja komunalnog i kanalizacionog otpada
g. Nijaz Salihodžić, ITM CONTROLS doo
16:05 Diskusija
16:15 Kraj konferencije
Jezik: BHS
Kotizacija: Slobodan ulaz
Organizator: Reeco